fbpx

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Op iedere bestelling die bij De Witte Eland (“De Witte Eland”) telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website www.dewitteeland.nl (“De Website”) wordt geplaatst, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle inkoop- en/of andere voorwaarden die koper van toepasing zou willen verklaren worden hierbij bij voorbaat afgewezen en uitgesloten.
1.2 De Witte Eland behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

 

2. Bestellingen algemeen

2.1 Bestellingen kunnen bij De Witte Eland worden geplaatst via De Website, telefonisch via 06-13085559 of, na telefonische afspraak, per e-mail.
2.2 De Witte Eland behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en fraude, of indien zij verwacht dat afnemer niet aan zijn/haar verplichtingen zal voldoen.
2.3. U dient De Witte Eland zo snel mogelijk in te lichten in geval van adreswijziging of een andere wijziging in de gegevens.

 

3. Bestellingen via De Website, telefonische bestellingen en bestellingen per e-mail via info@dewitteeland.nl

3.1 De Witte Eland stelt de goederen te koop, zolang de voorraad strekt.
3.2 Voordat u een bestelling op De Website kunt plaatsen dient u zich te registeren. Let op dat u bij de registratie de gegevens juist en volledig ingevult.
3.3 Tijdens de registratie wordt u gevraagd een veilig wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.
3.4 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik en geheimhouding van het wachtwoord, en voor eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van hebt.
3.5 Als u weet of vermoedt dat een derde het wachtwoord kent of heeft gebruikt, dient u De Witte Eland onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw wachtwoord in uw account met een nieuw wachtwoord te vervangen.
3.6 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht deze bij te werken in uw account op De Website.

 

4. Bestelbevestigingen voor bestellingen via De Website

4.1 De gegevens die door De Witte Eland worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

 

5. Prijzen

5.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de prijzen en het BTW-tarief die geldig zijn op de dag van de bestelling.
5.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op De Website op de dag van bestelling of die per telefoon of per e-mail worden meegedeeld. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.
5.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door De Witte Eland toegepaste wijze komen de eventuele extra kosten ten laste van de klant.
5.4 De Witte Eland behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren in welk geval de eventueel door u geleden schade niet zal worden vergoed.

 

6. Levering
6.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld of op een afhaalpunt / servicelocatie van de betreffende vervoerder.
6.2 De Witte Eland doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd. Meer informatie over de leveringstermijnen is beschikbaar op onze website.
6.3 Leveringen vinden enkel plaats in Nederland en België.
6.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.
6.5 De producten van De Witte Eland zijn verpakt in de originele verpakking van de fabrikant en in kartonnen dozen, al dan niet met extra beschermingsmateriaal.

 

7. Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, omruilen, retour
7.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij levering/ontvangst te controleren.
7.2 In volgende gevallen wordt u verzocht om contact op te nemen met De Witte Eland per e-mail info@dewitteeland.nl of telefonisch 06-13085559:

7.2.1 Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
7.2.2 In geval van schade, kwaliteitsproblemen of indien in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling.
7.2.3 Indien u de bestelde goederen wenst om te ruilen.

 

8. Herroepingsrecht
8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
8.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
8.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping.
8.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.5 Herroepingsrecht is niet van toepassing voor zakelijke transacties of bestellingen die niet via de website geplaatst zijn.

 

9. Gevolgen van de herroeping
9.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
9.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
9.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post of via een Kiala-punt, of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
9.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
9.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
9.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor verpakkingen, waaronder maar niet beperkt tot, flessen, verzegelde of onder atmosfeer verpakte producten of verpakkingen waarvan waarneembaar is dat deze reeds zijn geopend.

 

10. Betaling en eigendomsvoorbehoud
10.1 De Witte Eland aanvaardt volgende betalingswijzen:
10.1.1 Voor aankopen via e-mail en via de telefoon: creditcard, factuur, automatische incasso
10.1.2 Voor aankopen via De Website of: Ideal of creditcard.
10.2 Zakelijke facturen worden opgestuurd na levering van de goederen en moeten binnen dertig dagen worden betaald, tenzij ten tijde van offerte en/of overeenkomst anders is overeengekomen.
10.3 Betaling met een creditcard is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw creditcard worden om veiligheidsredenen versleuteld.
10.4 De geleverde goederen blijven eigendom van De Witte Eland tot na volledige ontvangst van betaling van de factuur.

 

11. Achterstallige betaling
11.1. De Witte Eland behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag en/of bedragen is/zijn betaald.
11.2. In geval van een achterstallige betaling betaalt u rente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.
11.3 Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

 

12. Overmacht
12.1 De Witte Eland zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.
12.2 In geval van vertraging zal De Witte Eland zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt De Witte Eland zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

 

Laatste versie – september 2020

 

De Witte Eland
Anselmusstraat
3641 AN Mijdrecht
Tel: 06-13085559
E-mail: info@dewitteeland.nl

Kvk Amsterdam: 63107856
BTW number: 195472433B02