fbpx

Programmavoorwaarden

Voorwaarden “Klubben Reward Points” spaar- en loyaliteitsprogramma

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Deelname aan het Spaarprogramma

Artikel 3 Opzegging account

Artikel 4 Duur en beëindiging

Artikel 5 Producten, betaling en retournering

Artikel 6 Gebruik persoonsgegevens

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Artikel 8 Overig

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Spaarprogrammavoorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het “Klubben Reward Points” spaarprogramma (ook vermeld als “Spaarprogramma” of “Klubben”) van De Witte Eland, kantoorhoudende aan Anselmusstraat 35 3641AM Mijdrecht, hierna te noemen “DWE”.
1.2 Door deel te nemen aan het Spaarprogramma (de “Deelnemer”) ga je akkoord met de Voorwaarden, welke vermeld staan op de website van DWE www.dewitteeland.nl/programmavoorwaarden.
1.3 Het Spaarprogramma heeft als doel om jou als klant spaarpunten (“punten”) te laten sparen bij aankoop van de producten uit het assortiment van DWE. Deze punten kun je (gedeeltelijk) inwisselen voor geselecteerde producten die hiervoor in aanmerking komen (“product”), gebruiken bij speciale acties, waaronder maar niet beperkt tot kortingsacties en mogelijk voor meer toepassingen die onder het Spaarprogramma vallen.

 

Artikel 2 – Deelname aan het Spaar- / Loyaliteitsprogramma

2.1 Je kunt aan het Spaarprogramma deelnemen als je 16 jaar of ouder bent en beschikt over een geldig e-mailadres en over een postadres in Nederland.

2.2 Om deel te nemen aan het Spaarprogramma kun je je aanmelden en een Spaarprogramma account  aanmaken (“Account”) op www.dewitteeland.nl. Wij hebben ervoor gekozen om zo weinig mogelijk gegevens te vragen. Je dient je e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats gegevens in te vullen. Het Account geeft je daarna toegang tot jouw persoonlijke Klubben account.

2.3 Per persoon kan maximaal één Account worden aangemaakt en gebruikt. Het Account (en je tegoed/spaarsaldo) is persoonsgebonden maar kan als je wilt worden overgedragen aan anderen door een schriftelijk verzoek aan DWE te sturen via klubben@dewitteeland.nl

2.4 De gespaarde punten (“Klubben Reward Points”) kun je online op de website van DWE inwisselen voor korting, gratis aankoop van geselecteerde producten en gebruiken bij speciale acties die we binnen ons programma organiseren.

2.5 Iedere spaarpunt kan slechts één keer bij- en afgeschreven en gebruikt worden binnen een Account.

2.6 In je aangemaakte Account kun je jouw spaartegoed inzien en je persoonlijke gegevens wijzigen.

2.7 Je kunt als deelnemer punten inleveren bij aankopen van een product en mogelijk andere andere toepassingen zoals beschreven in artikel 1.3

2.8 Bij aanschaf van een product kan betaald worden met iedere combinatie van punten en/of geld. Iedere 200 punten is € 1,- waard.

2.9 Je kunt voor maximaal het bedrag aan in jouw account gespaarde punten, een product (deels) betalen met punten. De producten worden aangeboden door DWE en zijn alleen te bestellen op de website www.dewitteeland.nl

2.10 Bij aankoop van een product wordt het bedrag aan Spaarpunten door automatische verrekening afgetrokken van de verkoopprijs van het product. Indien het puntentotaal onvoldoende is voor de betaling van het product kun je door bijbetaling alsnog het product bestellen.

2.11 Het bedrag aan punten waarmee je (deels) het product betaald hebt, wordt van het saldo van jouw Account afgetrokken. Het puntensaldo op je Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een te laag puntensaldo zul je het resterende aankoopbedrag digitaal moeten afrekenen.

2.12 Het punten tegoed op je Account zijn niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere digitale of contante waarde. DWE vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.

2.13 De punten zijn onbeperkt geldig, onder voorbehoud van artikel 4.

2.14 Naast het gebruik van internet zijn er geen (communicatie)kosten verbonden aan deelname aan het Spaarprogramma.

2.15 DWE behoudt zich het recht voor om een Deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien DWE vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens DWE of derden, waaronder eventuele partners.

 

Artikel 3 – Opzegging Account

3.1 Je kunt jouw Account op elk gewenst moment opzeggen als er geen punten op het account staan.

3.2 Indien er wel nog punten op staan, heb je de keuze om je account alsnog te sluiten. Alle eventuele punten die op je account staan komen dan te vervallen.

3.3 Je Account zal (automatisch) bij inactiviteit worden verwijderd. Dit houdt in dat er geen punten meer op je account staan én in de voorafgaande periode van drie jaar tevens geen gebruik meer is gemaakt van jouw Account, bijvoorbeeld door middel van sparen of inwisselen van punten.

 

Artikel 4 – Duur en Beëindiging Spaarprogramma

4.1 De looptijd van het Spaarprogramma is onbepaald.

4.2 DWE behoudt zich te allen tijden het recht voor om het Spaarprogramma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

4.3 In geval van voornemen tot beëindiging van het Spaarprogramma zal DWE dit op haar Spaarprogrammawebsite bekend maken voorzien van een datum van publicatie.

4.4 In geval van voornemen tot beëindiging zal DWE Deelnemers, middels een e-mail, direct na publicatie van de voorgenomen beëindiging op de hoogte stellen van de op handen zijnde beëindiging.

 

Artikel 5 – Producten en betaling, retournering

5.1 Je kunt je gewenste product online op de website van DWE kopen.

5.2 DWE doet haar best om producten en het assortiment zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, echter is het aanbod onder voorbehoud van werkelijk beschikbare voorraad. Ze is echter op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende producten, noch voor enige (geclaimde) directe of indirecte schade door het niet kunnen leveren van aangeboden producten.

5.3 De algemene (leverings)voorwaarden van DWE zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing.

5.4.Indien het te retourneren product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van DWE, worden de punten na retournering of bij toepassing van herroepingsrecht teruggestort op jouw Account en worden eventueel bijbetaalde euro’s aan jou terugbetaald.

 

Artikel 6 – Gebruik persoonsgegevens

6.1 Jij garandeert als deelnemer dat de door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

6.2 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met het Spaarprogramma zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van DWE.

6.3 Door deelname aan het Spaarprogramma ga je ermee akkoord dat DWE jouw gegevens opslaat in jouw Account en jou met serviceberichten per e-mail op de hoogte houdt van zijn of haar persoonlijke saldo en transacties op jouw Account. Het is niet mogelijk om je uit te schrijven of af te melden voor deze serviceberichten. Om deze berichten niet langer te ontvangen dien je jouw Account op te zeggen (zie artikel 3).

6.4 DWE kan productgerelateerde en/of commerciële aanbiedingen of winacties aan jou versturen die onderdeel zijn van het Spaarprogramma.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 DWE en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met (uitvoering van het) Spaarprogramma.

7.2 DWE is daarnaast niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Spaarprogramma, haar website of het downloaden van componenten hiervan aslmede enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Spaarprogramma.

7.3 Ondanks de grootst mogelijke zorg die DWE aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Spaarprogramma besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door DWE openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen DWE niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor DWE in het leven roepen.

 

Artikel 8 – Overig

8.1 Op deze Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

8.2 DWE  behoudt het recht voor de opzet van het Spaarprogramma en/of de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie zal steeds op de Spaarprogrammawebsite worden geplaatst.

8.3 Deelnemers zullen deze Voorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DWE.

8.4 Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de gekochte producten en/of met betrekking tot het Spaarprogramma dienen gericht te worden aan en ingediend te worden bij DWE. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan: klubben@dewitteeland.nl

8.5 Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kun je contact opnemen met DWE door een e-mail te sturen aan: klubben@dewitteeland.nl, onder vermelding van je naam (evt. bedrijf) en je adres.

 

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 3 november 2020.