fbpx

Gebruikersvoorwaarden

1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden

1.1 De onderstaande Gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van De Witte Eland (“De Witte Eland”) en alle aan De Witte Eland gelieerde domeinen, merken en/of concepten. Door onze Websites te bezoeken, te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben.
1.2 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze websites plaatsen. Raadpleeg van tijd tot tijd onze voowaarden, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

 

2. Gebruik van de Website(s)
2.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Witte Eland.
2.2 De Witte Eland garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden.

 

3. Auteursrecht en intellectueel eigendom
3.1 De inhoud van onze Websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, verpakkingen of gelieerde afbeeldingen, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, producten en processen, zijn eigendom van De Witte Eland of haar gelieerde concepten of worden gebruikt met toestemming van de originele eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
3.2 Buiten het bepaalde in bovenvermelde artikel 2 kan geen enkel onderdeel van onze Websites zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze website(s) te gebruiken.

 

4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees het Privacybeleid aandachtig door voordat u ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toestuurt.
4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar De Witte Eland verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van De Witte Eland en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat De Witte Eland met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch u, noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door De Witte Eland’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. De Witte Eland is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid (voor zover wettelijk is toegestaan)
5.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.
5.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving dat toelaat, De Witte Eland, of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als de witte eland het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de websites of de inhoud daarvan.
5.3 Alle materiaal dat wordt gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze websites is geheel voor EIGEN RISICO. De Witte Eland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van De Witte Eland, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.
5.4 De Witte Eland behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. De Witte Eland aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van De Witte Eland of enige derde.

 

6. Afwijzing van garanties
6.1 Onverminderd artikel 5 worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat u aantreft op de websites “in de huidige staat” aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan, en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder andere de impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
6.2 De Witte Eland garandeert niet dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.
6.3 Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
6.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van De Witte Eland tijdens het gebruik van de op de Websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

 

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. De Witte Eland behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

 

8. Koppelingen
8.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door De Witte Eland. De Witte Eland kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.

 

9. Overig
9.1 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen De Witte Eland en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van De Witte Eland die van toepassing zijn op de relaties tussen De Witte Eland en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.
9.2 Wanneer De Witte Eland geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer De Witte Eland geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan De Witte Eland is toegekend, betekent zulks niet dat De Witte Eland afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
9.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en De Witte Eland blijven bindend.
9.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

 

De Witte Eland – September 2020

© 2020 De Witte Eland
Alle rechten voorbehouden.