fbpx

deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden voor winacties van de Witte Eland

  1. Algemeen

1.1 Deze deelnamevoorwaarden (hierna: “de Deelnamevoorwaarden”) zijn van toepassing op de door “de Witte Eland”, gevestigd aan de Anselmusstraat 35 te Mijdrecht, (hierna: “DWE”) georganiseerde promotionele actie en/of acties (hierna: “Actie” of “Acties”).

1.2 Door deel te nemen aan één of meerdere Acties verklaar jij je als deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze Deelnamevoorwaarden.

1.3 DWE is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Deelnamevoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie(s) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat DWE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Deelnamevoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door DWE bekend gemaakt worden via de website www.dewitteeland.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is DWE gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De huidige winactie loopt van 30-1-2021 tot en met 21-2-2021. U wordt voor 27 februari 2021 gemaild als u gewonnen heeft.

1.6 Op deze Deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Deelnamevoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van deze winactie en als aanmelding op onze nieuwsbrief. Enig andere informatie, uitgezonderd het voorgenoemde, wordt na afloop van deze actie verwijderd. Lees ook onze privacyverklaring die van toepassing is op deze actie: https://dewitteeland.nl/privacyverklaring

1.8 Omdat deze actie online plaatsvindt zijn tevens onze gebruikersvoorwaarden van toepassing: https://dewitteeland.nl/gebruikersvoorwaarden

 

2. De Actie

2.1 Via onze nieuwsbrief en sociale media kan deelgenomen worden. Daarnaast kunnen referenties van anderen leiden tot de mogelijkheid tot deelname. Ga naar www.dewitteeland.nl/winactie, registreer je voor deelname en refereer ons aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen.  Dit kan tot 21-2-2021. Uit de deelnemers worden 3 prijswinnaars geselecteerd, dat zijn degene die de meeste gevalideerde deelnemers hebben weten aan te brengen. Zij winnen ieder één (1) 10-pack biologische vloeibare kruiden ter waarde van € 59,95. Voor 27 februari 2021 nemen wij contact op met de prijswinnaars.

 

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland of België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.5 DWE is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Deelnamevoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.6 Medewerkers van de Witte Eland zijn uitgesloten van deelname.

3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

3.8 Er wordt slechts 1 prijs per huishouden of adres gehonoreerd.

3.9 Het is niet noodzakelijk om een aankoop of aankopen te doen om deel te kunnen nemen aan deze actie.

3.10 Mocht je klant zijn, een aankoop doen of aankopen hebben gedaan, dan heeft dit geen enkele invloed op de winkans.

 

4. De Prijzen

4.1 De prijzen: drie 10-pack biologische vloeibare kruiden ter waarde van € 59,95.

4.2 Waar relevant zal door de leverancier kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

 

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Deelnamevoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 

5.2 Na afloop van de actieperiode zullen uit alle deelnemers door het geautomatiseerde systeem van “Viral Loops” de winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 27 februari 2021 zullen de winnaars per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van DWE. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.4 Gebruik van de DWE ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. DWE kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Deelnamevoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

5.5 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De winnaar van de prijs geeft DWE toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken, dan wel om contact op te nemen met de winnaars en adresgegevens te vragen om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.

 

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft DWE toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van DWE verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van DWE heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

 

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Deelnamevoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij DWE.

7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

 

8. Overig

8.1 Voor technische verwerking van gegevens, referenties, bevestigingen en aanmeldingen wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde saas-leveranciers. De Witte Eland neemt alle zorgvuldigheid in acht van zowel de samenwerking als het functioneren van de website en gerelateerde systemen. Mocht door technische storingen of andere verstoringen de actie niet conform intentie verlopen, dan kan deze op enig moment beëindigd worden en aanspraak op deelname of windassen komen te vervallen. Uiteraard doen wij ons best om deze en toekomstige acties zo goed mogelijk te laten verlopen.

8.2 Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook.